Підбір кваліфікованих кадрів від ТМ RV-ZAFT®, котроль якості робіт.

Підбір кваліфікованих кадрів від ТМ RV-ZAFT®, котроль якості робіт.

     Найбільш значущим чинником у розвитку ТМ RV-ZAFT® є праця грамотних фахівців (монтажники, інсталятори, інженери, проектувальники систем відеоспостереження) і справжніх професіоналів своєї справи; саме завдяки цьому критерію компанія досягає високих результатів у своїй діяльності. Правильно підібраний висококваліфікований персонал прямо впливає на збільшення продуктивності праці, і як наслідок, на підвищення прибутку компанії. Підбір персоналу передбачає визначення ступеня відповідності висунутих кандидатів конкретній посаді, спроможності самостійно виконувати певні функціональні обов'язки. Саме від кожного працівника залежить загальний результат, його якість, економія матеріальних і трудових ресурсів.

     У свою чергу, підбір кадрів всіх категорій проводиться на основі заздалегідь сформульованих кваліфікаційних вимог до фахівця відповідного рівня.

     Процес підбору здійснюється поетапно. Спочатку проводиться попередня співбесіда, заповнення анкети та опитувальника з технічних питань. Технічні питання стосуються метрології, електроніки, схемотехніки, основам відеоспостереження та безпеки. Під час вивчення анкетних даних кандидата на вакантну посаду та визначення правильності відповідей на технічні питання  керівництво компанії враховує: підготовку до проведення співбесіди,  соціально-психологічний портрет, зовнішній вигляд заповнення анкетних даних, розбірливість почерку і чіткість викладення, реальність базової освіти, готовність до самостійної роботи. За цими результатами керівництво компанії приймає рішення про найм на роботу з випробувальним терміном. Остаточне рішення про прийом  виноситься по всій сукупності результатів. 

     З метою набуття певного досвіду, управлінської роботи, перевірки професійного рівня, ділових та особистих якостей фахівців призначається стажування. Термін стажування визначається безпосередньо керівником компанії.

При виборі персоналу керівництво компанії керується наступними принципами:

  • Орієнтація на сильні сторони людини і пошук не ідеальних кандидатів, яких у природі не існує, а тих, які найбільш підходять для відповідної посади;
  • Забезпечення відповідності індивідуальних якостей претендентів до вимог, які потрібні для даної посади (освіта, досвід, стан здоров’я, вік);
  • Визначення критеріїв підбору – освіта, ділові якості, професіоналізм, тип особистості, досвід роботи, фізичні характеристики та потенційні можливості. Наявність реальної базової освіти обов’язкова, особливо в епоху її віртуалізації та недостатньої глибини. Якщо кандидат саме на технічну посаду, надається перевага базовим знанням області електротехніки, радіотехніки, зв’язку, автоматики, телемеханіки, комп’ютерної техніки тощо.

Монтаж и обслуживание  RV-ZAFT  Пример работ  RV-ZAFT

     При необхідності, або один раз на 5 років, на підприємстві проводиться атестація знань працівників. За допомогою неї, керівник може вирішувати питання, пов’язані з удосконаленням чи звільненням своїх працівників. Каталізатором проведення атестації може послужити зниження якості робіт та/або рівня знань частини персоналу.  Проведення такої атестації регулюється нормативно-правовими актами та Законом України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 року № 4312-VI. Такий підхід посилює стимулювання навіть добросовісних працівників, які не потребують додаткової перевірки знань. 

     Для проведення такої атестації керівник приймає рішення про строки проведення атестації, затверджує склад атестаційної комісії і графік проведення атестації. Згідно п.4 ст.11 Закону України «Про професійний розвиток працівників», інформацію про проведення атестації працівників доводиться не пізніше, аніж за два місяці до її проведення.

     Після проведення атестації працівників атестаційна комісія приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді чи виконуваній роботі. Керівник підбиває підсумки атестації та приймає рішення за її результатами.

     Для вдосконалення роботи та поліпшення умов праці працівників, керівництво компанії керується усіма нормативно-правовими актами, Законами України з кадрового діловодства.

     Усі займані посади на підприємстві повинні відповідати державному «Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників», витяги з якого приведені нижче з додаванням наших окремих вимог. Ці вимоги виникли, виходячи з особливостей завдань компанії, яка впроваджує технічні і програмні засоби ТМ «RV-ZAFT». Як би не було важко працювати у несприятливих  економічних умовах, ми все одно намагаємось вирішити питання якості та підтримки репутації індивідуальними (нестандартними) методами. 

     Основними вимогами до посад монтажника, інженера та інсталятора є:

       Монтажник (інсталятор 2-ї категорії)

     Повинен знати: основи знань з електрозв’язку, радіозв’язку, відеоспостереження; складні монтажні схеми; основи будови складного устаткування деталей, конструкцій, приладів, камер відеоспостереження, відеорегістраторів; конструкції кабелів різного призначення; будову та призначення складних шаблонів; способи виконання складних монтажних робіт і складання устаткування з використанням інструментів і вимірювальних приладів. 

       Кваліфікаційні вимоги: Повна або базова загальна середня освіта.

     Приклади робіт: Установлювання наземних конструкцій (плит, основ, косинців, простих рам тощо). Установлювання та складання каркасів радіостанції, камер відеоспостереження, мережевого обладнання передачі даних. Установлювання підпірних конструкцій. Установлювання плат, приладів, зйомних і висувних блоків, трансформаторів, конденсаторів, опорів, реостатів, сельсинів, ножових перемикачів тощо. Установлювання настільної та настінної апаратури, телекомунікаційних шаф, відеореєстраторів, камер відеоспостереження. Розпаковування великого устаткування. Монтаж екранових повітряних фідерів. Монтаж фідерних і хвилеводних вводів. Монтаж концентричних фідерів і хвилеводів на прямолінійних ділянках. Прокладання, викладання, виправляння, формування та закріплювання кабелю на спусках і поворотах, в тому числі - з урахування граничних довжин для систем відеоспостереження. Монтаж оброблених кінців і приєднування кабелів і проводів перерізом понад 70 кв. мм. Монтаж станційних кабелів з вибиранням з груп окремих жил не за порядком. Монтаж кабелів і проводів сигналізації, зв‘язку, відеоспостереження, кросировок. Монтаж екранованих кабелів і проводів. Продзвонювання жил кабелів, проводів і кросировок. Перемонтаж стативів (стояків), приладів, відео-обладнання. Регулювання фокусу, куту огляду камер відеоспостереження, профілактика відеореєстраторів під керівництвом відповідального інженера.

 Инструменты  RV-ZAFTИнсталляторы  RV-ZAFT

         Інженер

     Завдання та обов’язки: Виконує з використанням засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв’язку роботи в галузі науково-технічної діяльності з проектування, будівництва, інформаційного обслуговування, організації виробництва, праці та управління, метрологічного забезпечення, технічного контролю тощо. Розробляє методичні та нормативні документи, технічну документацію, а також пропозиції та заходи щодо виконання розроблених проектів і програм. Проводить техніко-економічний аналіз, комплексно обґрунтовує рішення, що приймаються і реалізуються, вишукує можливості скорочення циклу виконання робіт (послуг), сприяє підготовці процесу їх виконання, забезпеченню  підприємства необхідними технічними даними, документами, матеріалами, устаткуванням тощо. Бере участь у роботах з досліджень, розроблення проектів і програм підприємства, у проведенні заходів, пов’язаних з випробуваннями устаткування і впровадженням його в експлуатацію, а також виконанні робіт із стандартизації технічних засобів, систем, процесів, устаткування і матеріалів, у розгляданні технічної документації та підготуванні необхідних оглядів, відгуків, висновків з питань виконуваної роботи. Вивчає та аналізує інформацію, технічні дані, показники і результати роботи, узагальнює і систематизує їх, проводить необхідні розрахунки, використовуючи сучасну електронно-обчислювальну техніку. Готує графіки робіт, замовлення, заявки, інструкції, пояснювальні записки, карти, схеми, іншу технічну документацію, а також установлену звітність за затвердженими формами і у визначені терміни. Надає методичну і практичну допомогу під час реалізації проектів та програм, планів і договорів. Здійснює експертизу технічної документації, нагляд та контроль за станом і експлуатацією обладнання. Стежить за додержанням установлених вимог, чинних норм, правил і стандартів. Організовує роботу з підвищення науково-технічних знань працюючих. Сприяє розвитку творчої ініціативи, раціоналізації, винахідництва, упровадженню досягнень вітчизняної і зарубіжної науки, техніки, використання передового досвіду, які забезпечують ефективну роботу підприємства.

     Повинен знати: директивні та розпорядчі документи, методичні і нормативні матеріали з питань виконуваної роботи; перспективи технічного розвитку та особливості діяльності підприємства; принципи роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості технічних засобів, що розробляються і використовуються, матеріалів та їх властивості; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій, зв’язку, відеоспостереження, метрології тощо; методи досліджень, правила та умови виконання робіт; основні вимоги до технічної документації, матеріалів, виробів; чинні стандарти, технічні умови, положення та інструкції щодо складання й оформлення технічної документації; методи проведення технічних розрахунків і визначення економічної ефективності досліджень та розробок; досягнення науки і техніки, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у відповідній галузі діяльності; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці.

        Кваліфікаційні вимоги: Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).

 RV-ZAFT плюс успех

     Команда  від ТМ «RV-ZAFT» - це місце перспектив, стабільного заробітку, відмінних умов праці та постійного розвитку. Саме тут, за допомогою свого ентузіазму і зусиль ви можете без перешкод рухатись вгору по «кар’єрних сходинках» і досягати успіху. Все залежить лише від вас, жодних сторонніх факторів. Докладаєте зусилля, виконуєте всі поставлені завдання – в кінці місяця вас чекатиме ваша заслужена зарплата та бонуси. Ну самі усвідомте: Будь яка робота на підприємстві виконується для досягнення кінцевого результату у допустимі терміни. А лише сам процес, без досягнення відчутного результату, означає невідповідність займаній посаді.

     Нас об’єднують наші цінності: ми діємо відповідально, з повагою та вдячністю ставимось одне до одного, довіряємо та працюємо згуртовано. Варто звернути увагу і на те, що в нас діє принцип особистої свободи, кожен працівник вносить в діяльність компанії свій внесок, вільний втілювати свої пропозиції та ідеї. В нас лише безпечні і комфортні умови для кожного. Ми заохочуємо Вашу ініціативність. Тут ніхто нікого не критикує, усі працюють та отримують нові знання, обмінюються досвідом. Роботу нашої компанії можна описати одним словом – Єднання.

     Хто шукає дійсно цікаву роботу – вам до нас. Ми завжди зацікавлені у співпраці з провідними спеціалістами. У нас особливий підхід до кожного кандидата. 

     Чекаємо Вас у нашій команді вже сьогодні! Приєднуйтесь і разом досягнемо успіху! Перед вами відкривається багато можливостей.

 

Олена Залізнична